DEUTERONOMIE 28 - Engelse Standaardweergawe (ESV) - Engelse Standaardweergawe (2023)

28

Seëninge en vloeke.

281

28:1

Oud. 15:26
Sim. 55:2
IF luister dan mooi na sy stemHierdat jou God noukeurig al sy gebooie bewaar wat ek jou vandag beveel, dan is dieHierjou god jy

28:1

Sê 26:19
die hoogste geplaas bo al die nasies van die aarde.

2En al hierdie seëninge sal na jou toe kom en

28:2

Ouderdom. 1:6
gaan verby jou as jy sy stem hoorHierjou god

3Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees

28:3

Gene. 39:5
veld nie.

4hy sal geseën word

28:4

Gene. 49:25
Sê 7:13
Ek Tim. 4:8
Lev. 26:25
die vrugte van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrugte van jou vee, die aanteel van jou vee en die opbrings van jou kleinvee.

5Geseënd sal jou mandjie en jou pot wees.

6jy sal geseën word

28:6

NASKRYF. 121:8
as jy ingaan, en geseënd sal jy wees as jy uitgaan.

7MofoHier

28:7

II Sam. 22:38-41
NASKRYF. 18:38-41
Hy sal jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. op een manier sal hulle teen jou kom en op sewe maniere voor jou uit vlug.

8MofoHierDie seën sal wees in jou grondgebied, in jou skure en in alles waarop jy jou hand oplê. en hy sal jou seën in die land wat hyHierjou God sal jou gee.

9

28:9

Oud. 19:5,6
Dt 7:6
MofoHierHy sal jou aan Hom 'n heilige volk bevestig, soos Hy aan jou gesweer het, as jy sy gebooie gehoorsaamHierbewaar jou God en wandel in sy weë.

10En al die volke van die aarde sal sien dat die

28:10

Nommer 6:27
Naam hiervanHierskree op jou, en hulle

28:10

Sê 11:25
hy sal vir jou bang wees

11EHierHy sal jou groot rykdom gee in die vrugte van jou liggaam en in die vrugte van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land watHierhy het sy ouers onder eed belowe om hom te gee.

12MofoHierhy sal sy goeie skat, die hemel, vir jou oopmaak

28:12

Lev. 26:4
Sê 11:14
om die reën van jou land op die regte tyd te gee en al die werk van jou hande te seën. En jy

28:12

Dt 15:6
hy sal aan baie nasies leen, maar hy sal nie hoef te leen nie.

13EHierek gaan

28:13

Sim. 9:14,15
doen die kop en nie die stert nie, en jy sal opgaan en nie af nie net as jy na jou bevele luisterHierjou God wat ek jou vandag beveel om te bewaar en te doen,

14

28:14

Sê 5:32
en moenie regs of links afwyk van al die woorde wat ek jou vandag beveel om ander gode te volg en hulle te dien nie.
(Video) Deuteronomy 28-29

15Maar

28:15

Lev. 26:14
klagte 2:17
E. 9:11,13
as jy nie sy stem hoor nieHierjou God, dat jy al sy gebooie en sy verordeninge wat ek jou vandag beveel noukeurig onderhou, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou onderwerp.

16Verdomp jou

28:16

3-6
in die stad, en vervloek sal jy wees in die veld.

17Vervloek sal jou mandjie en jou pot wees.

18Vervloek is die vrug van jou liggaam en die vrug van jou land, die aanteel van jou vee en die aanwas van jou kleinvee.

19Vervloek sal jy wees by jou ingang, en vervloek sal jy wees by jou uitgang.

20MofoHier

28:20

Mal. 2:2
hy sal vloek, verwarring en teen jou stuur

28:20

Sim. 30:17
51:20
66:15
die bedreiging vir alles waarop jy jou hand lê, wat jy moet doen. totdat jy vernietig is en totdat jy gou omkom weens die boosheid van jou handelinge, dat jy My verlaat het.

21MofoHiersal so maak

28:21

Lev. 26:25
die pes kleef aan jou totdat dit jou uitroei uit die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem.

22MofoHiersal jou hard slaan

28:22

Lev. 26:16
teer en

28:22

Lev. 26:16
koors en brandkoors en ontsteking en droogte en

28:22

Amos 4:9
Jakkals. 2:17
kern kern een

28:22

Amos 4:9
Jakkals. 2:17
heuningdou; en hulle sal jou agtervolg totdat jy sterf.

23Em

28:23

Lev. 26:17
jou hemel wat bo jou hoof is, sal koper wees, en die aarde wat onder jou is, yster.

24MofoHierHy sal die reën van jou land in stof en stof verander. uit die hemel sal oor jou kom totdat jy vernietig is.

25

28:25

Lev. 26:17,37
Sê 10:30 nm
MofoHierdit sal veroorsaak dat jy voor jou vyande verslaan word. een pad moet jy daarteen gaan, en op sewe maniere moet jy dit vlug - en jy

28:25

Hoekom. 15:4
Prediker 23:46
dit sal 'n verskrikking wees vir al die koninkryke van die aarde.

26Em

28:26

NASKRYF. 79:2
Hoekom. 7:33
16:4
Jou karkasse sal voedsel wees vir al die voëls in die lug en die diere op die grond.

28:26

Hoekom. 7:33
sonder dat iemand hulle bang maak.

27MofoHiersal jou hard slaan

28:27

(Video) English Audio Bible - Deuteronomy 28 - New Living Translation NLT

35
kook van Egipte en met

28:27

Dit is Sam. 5:6
knoppe en rowe en uitslag waarvan jy nie kan genees nie.

28MofoHierhy sal jou slaan

28:28

Ouderdom. 12:4
waansin en blindheid en

28:28

Hoekom. 4:9
verwarring,

29dan jy op die middag

28:29

Goeie 5:14
Sim. 59:10
Jy sal tas soos 'n blinde man in die donker tas, en jy sal nie voorspoedig wees in jou weë nie. maar jy sal altyd verdruk en hulpeloos wees sonder 'n helper.

30

28:30

Dt 20:5-7
Jy sal met 'n vrou trou, maar 'n ander man sal haar verkrag.

28:30

Amos 5:11
Sjef. 1:13
Jy sal 'n huis bou, maar jy sal nie daarin woon nie. plant 'n wingerd, maar gebruik dit nie.

31Jou vee word voor jou oë geslag, maar jy sal nie daarvan eet nie. Jou donkie is van jou weggeruk en sal nie na jou terugkeer nie. jou kleinvee word aan jou vyande gegee sonder 'n helper vir jou.

32Jou seuns en jou dogters word aan 'n ander volk gegee, terwyl jou oë hulle die hele dag sien en aanskou.

28:32

NASKRYF. 69:4
119:82,123
verlang sonder om iets daaraan te kan doen.

33Die vrugte van jou land en al jou arbeid sal geëet word deur 'n volk wat jy nie ken nie. en jy sal altyd verdruk en swaar behandel word.

34En jy sal mal word

28:34

67
vanweë die aanskouing van jou oë sal jy sien.

35MofoHierhy sal jou slaan

28:35

27
boosheid kook in die knieë en voete – waarvan jy nie genees kan word nie – van die voetsool tot by die skedel.

36MofoHier

28:36

II Kon. 17:4,6
24:12,14
25:7,11
II Kr. 33:11
36:6,20
Hy sal jou en jou koning, wat jy oor jou sal aanstel, stuur na 'n nasie wat jy en jou vaders nie geken het nie. dit is

28:36

Sê 4:28
daar sal jy ander gode dien, hout en klip.

37En jy sal 'n voorwerp word

28:37

Ek Kor. 9:7,8
Hoekom. 24:9
25:9
verras,

28:37

NASKRYF. 44:15
om 'n slagspreuk en bespotting te wees onder al die volke aan wie dieHiersal jou wegneem

38

28:38

Jakkals. 1:6
Miga 6:15
Jy sal baie saad in die aarde saai, maar min maai. hoekom

28:38

Joël 1:4
2:25
die sprinkaan sal dit eet.

39Jy sal wingerde plant en bewerk, maar jy sal nie wyn drink of berg nie. want die wurm sal dit eet.

40Jy sal olyfbome in jou hele gebied hê, maar jy sal jou nie met olie salf nie. want hulle olywe sal afval.

41Jy sal seuns en dogters baar, maar hulle sal nie vir jou wees nie. omdat hulle

28:41

klagte 1:5
hy sal in ballingskap gaan.
(Video) Deuteronomy (ESV) Read Along Bible

42Al jou bome en die vrugte van jou land sal deur sprinkane geëet word.

43

28:43

13
Die vreemdeling wat by jou is, sal hoër en hoër bo jou uitstyg. en jy sal dieper en dieper sink.

44Hy sal aan jou leen, maar jy sal nie aan hom leen nie.

28:44

13
hy sal die kop wees en jy die stert.

45En al hierdie vloeke sal oor jou kom en sal jou spook en jou oorweldig totdat jy vernietig is, omdat jy nie na sy stem geluister het nie.HierMag jou God sy gebooie en sy verordeninge bewaar wat Hy jou beveel het.

46en hy sal by jou wees

28:46

Sim. 8:18
wees 'n teken en 'n wonder, en met jou nageslag vir ewig.

47want jy doenHierjou god nie met blydskap en

28:47

Sim. 65:14
vreugde van hart is toe te skryf

28:47

Sê 22:15
die oorvloed van almal gedien,

48jy sal jou vyand weesHierHy sal teen jou stuur, Hy sal dien met honger en dors en met naaktheid en gebrek aan alles. hy ook

28:48

Hoekom. 28:14
hy sal 'n ysterjuk om jou nek sit totdat hy jou vernietig.

49

28:49

Hoekom. 5:15
6:22,23
Lc. 19:43
MofoHierHy sal 'n nasie teen jou bring van ver af, van die eindes van die aarde af,

28:49

Hoekom. 48:40
49:22
klagte 4:19
Prediker 17:3
Kom. 8:1
soos die arend vlieg - 'n nasie wie se taal jy nie verstaan ​​nie,

50'n harde nasie,

28:50

II Kr. 36:17
Sim. 47:6
wat nie jammer voel vir 'n grys land nie en nie jammer voel vir 'n seun nie.

51en hulle gaan

28:51

Sim. 62:8
Eet die vrugte van jou beeste en die vrugte van jou land totdat jy verteer is. dat hulle vir jou geen graan of wyn of olie of 'n deel van jou vee of 'n deel van jou kleinvee sal agterlaat totdat hulle jou verdelg het nie.

52En hulle

28:52

II Kon. 25:1,2,4
Hy sal jou benoud maak by al jou poorte totdat die hoë en sterk mure waarop jy in jou hele land vertrou het, omval. ja, hulle sal jou verskrik in al jou poorte in jou hele land wat dieHierjou God het jou gegee.

53En jy

28:53

II Kon. 6:28,29
klagte 2:20
4:10
jy moet die vrug van jou liggaam eet, die vleis van jou seuns en van jou dogters watHierGod het jou oorgegee aan beleëring en angs waarmee jou vyand jou sal verdruk.

54Die bedorwe en baie bedorwe man saam met jou - jou oë sal verkyk na jou broer en die vrou vir wie hy lief is en sy ander kinders wat hy nog aanhou.

55dat hy nie iets van die vlees van sy kinders voed nie, omdat daar niks vir hom is nieandersjy word nie oorgelaat aan die beleëring en angs waarmee jou vyand jou in al jou poorte sal verdruk nie.

56

28:56

54
Die vrou het saam met jou gestreel en gestreel Wat uit geneentheid en vriendelikheid nooit daarna gestreef het om haar voet op die grond te sit nie - haar blik sal verkyk aan die man wat sy seun en dogter liefhet,

57en jou postpartum

28:57

Gene. 49:10
Gaan tussen haar bene en die kinders wat sy sal baar. want hy sal dit in vrede eet in die afwesigheid van almal in die beleëring en in die benoudheid waarmee jou vyand jou in al jou poorte sal verdruk.

58As jy nie sorgvuldig al die woorde van hierdie wet bewaar wat in hierdie boek geskrywe is nie, vir hierdie heerlike en vreeslike Naam,

28:58

Oud. 6:3
mofoHiermoenie jou god vrees nie

59e

28:59

NASKRYF. 17:7
dit sal weesHierBring oor jou en jou nageslag groot swere, groot en aanhoudende swere, en kwaadaardige en aanhoudende siektes.

60en dit sal jou terugbring

28:60

Sê 7:15
die siektes van Egipte waarvoor jy gevrees het, sodat hulle jou aankleef.

61Ook elke soort siekte en elke soort plaag wat nie in die boek van hierdie wet geskrywe is nie, dit sal weesHierstaan ​​teen jou op totdat jy vernietig is.

62En ek sal gaan

28:62

Dt 26:5
min mense bly oor, in plaas daarvan om jy te wees

28:62

Sê 10:22
Neh. 9:23
soos die sterre van die hemel in menigte, omdat jy nie na sy stem geluister het nieHiernie jou God nie.

63En hoe dieHieroor jou

28:63

Dt 30:9
Hoekom. 32:41
behaag het om aan jou goed te doen en jou te vermenigvuldig, so sal hyHier

28:63

Sim. 1:24
Prediker 5:13
Wees bly dat dit jou kan vernietig en vernietig. en jy sal weggeneem word uit die land waar jy dit in besit sal neem.

64EHier

28:64

Lev. 26:33
Hoekom. 16:13
Hy sal jou verstrooi onder al die volke, van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. dit is

28:64

36
daar sal jy ander gode dien, hout en klip, wat jy en jou vaders nie geken het nie.

65Em

28:65

Amos 9:4
Onder hierdie nasies sal jy geen rus hê nie, en vir jou voetsole sal daar geen rusplek wees nie.

28:65

Lev. 26:36
maar dieHiersal jou 'n fladderende hart daar gee en

28:65

Lev. 26:16
verleidelike oë en 'n lome siel.

66En jou lewe sal jou voorlêop 'n draadhang jouself op, en jy sal nag en dag vrees, en jy sal nie seker wees van jou lewe nie.

67

28:67

Goeie 7:4
In die môre sal jy sê: O, as dit nag was! En in die aand sal jy sê: O, as dit maar môre was! - vanweë die verskrikking van jou hart wat jou sal aangryp en vanweë die aanskouing van jou oë wat jy sal sien.

68EHier

28:68

Kom. 8:13
9:3
Hoekom. 43:7
Hy sal jou met skepe na Egipte terugbring, soos Hy vir jou gesê het;

28:68

Sê 17:16
Jy sal nie meer sien nie. en daar sal julle aan julle vyande verkoop word as dienaars en slawe, maar daar sal geen koper wees nie.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated: 05/26/2023

Views: 5826

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.